ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၅:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီတလီႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mrs. Alessandra SCHIAVO ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟိုုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၂/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟိုုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ စီးပြားေ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုအားေပးျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ တတိယ အၾကိမ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ ေ...

၂၀၁၂ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒနွင့္၂၀၁၅ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကိုၿပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအခန္း(၁၁)၊ပုဒ္မ(၃၈)ခုတြင္မည္သူမွ်ပို့ကုန္ရေငြအားလံုးကို
သတ္မွတ္ကာလအတြင္းနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိယင္း၏ဘဏ္ေငြစာရင္းသို့နိုင္ငံျခားသ
...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Trade and Economic Cooperation Bureau, Trade Finance Division ၏ Director ျဖစ္သူ Mr. Hideyuki URATA ဦးေဆာင္သည့္ က...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္္ထူးသည္ Olam International Limited မွ Mr. Sameer Kaushal ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၀:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ United States Department of Commerce, US Patent and Trademark Office (USPTO), Office of Regional Intellectual Property Attache’ for Southeast Asia ၏ Intellectual...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ EU ARISE+ ASEAN Intellectual Property Rights (EUIPO) မွ Project Leader ျဖစ္သူ Mr. Tiago Guerreiro ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ...

Pages