ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါတ္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌ၊ွ  ဦးခိုင္ျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါတ္တာသန္းျမင့္သည္ Kett Electric Laboratory မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. Norihiro YOSHIDA ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

Re-exportစနစ္ျဖင့္ သျကားတင္သြင္း/တင္ပို့ခြင့္ျပုခဲ့ေသာကုမၸဏီမ်ားအနက္ ပူးတြဲပါ ကုမၸဏီ(၁၄၁)ခု အေနျဖင့္မိမိတို့ကုမၸဏီ၏ Re-Export သျကားတင္သြင္း/တင္ပို့ထားမႈအေျခအေနမ်ားအား (၂၁-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမွန္တင္သြင္း/ တင္ပို့ အေထာက္အထား စာရြက္ စာတမ္း မ်ား(မူရင္း+မိတၱူ) အျပည့္အစ...

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔၊ (၁၃း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၏ ညွိႏွိဳင္း အစည္းအေဝးသို႔ လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိ...

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သြင္ဦးက “Corruption Prevention Unit(CPU)” ေခါင္းစဥ္ျဖင...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ အဂတိလုိက္စားမွဳတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔(CPU)၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ခု ခ်င္းအလိုက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား သိေကာင္းစရာ ေခါင္းစဥ္အား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး...

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း (ကုန္သြယ္ျခင္း)ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ကိစၥအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

...

, , , , , ,

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အာဆီယံကုန္စည္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္ပါအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ゞင္းသေဘာတူညီခ်က္၏ အခန္း (၁)၊ ပုဒ္မ (၁၃) အရ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံတိုင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင...

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၂၃၄)လိုင္းကို ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့၍ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လုိင္း (၂၉)လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္စာရင္းသို့ ျပန္လည္ထည့္သြင္းၿပီး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္ စုစုေပါင္း ကုန္စည္လိုင္း (၄၆၁၃)လိုင္းအား Automatic Import Licensing...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၅:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ မုိဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံမွ National Director of Trade ျဖစ္သူ Mr. Amilcar Carlos ARONE ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

Pages