ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာ့မ႑ိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီလီမိတက္မွ Managing Director ျဖစ္သူ Mr. Wynn Aung ဦးေဆာင္ေသာက...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ (၁၀:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ မူပိုင္ခြင့္ရံုး (Intellectual Property Office) တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ Japan Patent Office ႏွင့္ Japan External Trade...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ (၁၀:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ မူပိုင္ခြင့္ရံုး (Intellectual Property Office) တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ Japan Patent Office ႏွင့္ Japan External Trade...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ မူပိုင္ခြင့္ရံုး (Intellectual Property Office) တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ WIPO ၏ Regional Bureau for Asia and the Pacific...

၂၀၁၂ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒနွင့္၂၀၁၅ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအခန္း(၁၁)၊ပုဒ္မ၃၈-ခတြင္မည္သူမွ်ပို့ကုန္ရေငြအားလံုးကိုသတ္မွတ္ကာလအတြင္းနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိယင္း၏ဘဏ္ေငြစာရင္းသို့နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ထည့္သြင္းရန္
ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရဟုၿပဌာန...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ (၁၃:၄၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ Assistant Minister of Commerce ျဖစ္သူ H.E. Mr. Li Chenggang ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ The University of Sydney, School of Economics မွ Mr. Russell Toth(Ph.D) ႏွင့္ Myanmar Economic Association မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္...

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို  ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း (၇) မ်ိဳးအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ထုပ္လုပ္သူမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္၀ယ္ယူ၍ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပင္လယ္ေရးေၾကာင္းမွ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂ္ဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊   စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာ...

Pages