ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ား ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၂/ ၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေ...

ထိုင္းနိုင္ငံ၊စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒနွင့္မဟာဗ်ူဟာရံုးနွင့္မိတ္ဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္“၂၀၁၉CLMVTဖိုရမ္”အား
ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္တြင္၂၀၁၉ခုနွစ္ဇြန္လ(၂၄)ရက္တြင္က်င္းပနိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာForum

၂၀၁၉ခုနွစ္ၿပကၡဒိန္နွစ္အတြက္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယနၱရားမ်ားနွင့္လုပ္ငန္းသံုးယနၱရားမ်ားအားအေရာင္းျပခန္း(Show Room)မ်ားတြင္ေရာင္းခ်ရန္ရာတြင္
လိုက္နာရမည့္စည္ကမ္းခ်က္မ်ားအမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

၂၀၁၉ခုနွစ္ၿပကၡဒိန္နွစ္အတြက္ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အေရာင္းစင္တာ(Show Room)တြင္ေရာင္းခ်ရန္ေမာ္ေတာ္ယဉ္တင္သြင္းရာတြင္လိုက္နာရမည့္စည္ကမ္းခ်က္မ်ား
အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

၂၀၁၉ခုနွစ္ၿပကၡဒိန္နွစ္အတြက္ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အေရာင္းစင္တာ(Sale Center) တြင္ေရာင္းခ်ရန္ေမာ္ေတာ္ယဉ္တင္သြင္းရာတြင္လိုက္နာရမည့္စည္ကမ္းခ်က္မ်ား
အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

၂၀၁၉ခုနွစ္ၿပကၡဒိန္နွစ္အတြက္ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အေရာင္းစင္တာ(SaleCenter)တြင္ေရာင္းခ်ရန္ေမာ္ေတာ္ယဉ္တင္သြင္းရာတြင္လိုက္နာရမည့္စည္ကမ္းခ်က္မ်ား
အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ့အေနျဖင့္အေရးျကီးကုန္စည္နွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒပုဒ္မ၄(ခ)အရတိရစၦာန္တစ္မ်ိုးမ်ိုးကိုအေရးျကီးကုန္စည္အျဖစ္သတ္မွတ္ေျကညာျပီးယင္းတိရစၦာန္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍သတ္ျဖတ္မႈ၊
ဖမ္းဆီးမႈ၊ခိုင္းေစမႈ၊ေမြးျမူမႈ၊တင္သြင္းမႈ၊တင္ပို့မႈ၊ရာင္းဝယ္မႈ၊လက္ဝယ္ထားမႈ၊သိုေလွာင္မႈ၊သယ္ေဆာင္မႈ၊...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ International Growth Centre မွ Country Economist ျဖစ္သူ Mr. Siddhartha Basu ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သံ အမတ္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပီးျဖစ္ေသာ ေဒၚေကသီစိုးအား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

Pages