အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၂၀ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၂၀ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

စဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် အကြောင်းအရာ Post date
1 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၅/၂၀၂၀ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၅/၂၀၂၀) သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရန်ကာလတိုးမြှင့်ခြင်း 30/12/2020
2 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၂၀ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း 26/10/2020
3 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၇/၂၀၂၀ စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့်ကို ပြင်ဆင်သည့်အမိန့် 26/10/2020
4 မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁၁/၂၀၂၀) မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ဘဏ်များက နေ့စဉ်တွက်ချက်ရမည့် ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုး တွက်ချက်သည့်ပုံစံအား ယာယီပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်ညွှန်ကြားချက်အား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း 12/10/2020
5 ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်ပြုရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြေငြာချက် 29/09/2020
6 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၄/၂၀၂၀ သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရန်ကာလ တိုးမြှင့်ခြင်း 16/09/2020
7 အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၃/၂၀၂၀ သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမှုဥပဒေ အာဏာတည်သည့် နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်း 03/09/2020
8 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၊ ၁ / ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်သတ်မှတ်သည့် အမိန့် ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း 28/08/2020
9 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၉/၂၀၂၀ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 18/08/2020
10 ၆၃/၂၀၂၀ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် အမိန့် - ၆၃/၂၀၂၀ 11/07/2020
11 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၁/၂၀၂၀ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း 09/07/2020
12 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၂၀ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်များ တင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း 09/07/2020
13 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၉/၂၀၂၀ ပြည်ပမှ အရက်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 26/05/2020
14 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၈/၂၀၂၀ ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်မပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့် 26/05/2020
15 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၆/၂၀၂၀ အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များ တင်သွင်းခွင့် ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ  22/05/2020
16 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၅/၂၀၂၀ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၈/၂၀၁၇) ကို လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 15/05/2020
17 မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၏ အမိန့်အမှတ် (၂/၂၀၂၀) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ သိရှိနားလည် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း 22/04/2020
18 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၇/၂၀၂၀ ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းများအားလုံးအပေါ် သွင်းကုန်လိုက်စင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း 12/04/2020
19 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၃/၂၀၂၀ သွင်းကုန်လိုင်စင် (၁) စောင်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၀ (ကျပ်သုံးသောင်း)နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 08/04/2020
20 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၁/၂၀၂၀ အရေးကြီးကုန်စည်များအပေါ်တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း 01/04/2020
21 ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၀ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးများ စာရင်း 03/02/2020
22 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄ /၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်  ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တယားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room)များတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင်လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 03/01/2020
23 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃ /၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 03/01/2020
24 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ /၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Center)တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 03/01/2020
25 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ်အရောင်း စင်တာ (Sale Center) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 03/01/2020

သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးများကို လိုင်စင်(၁)စောင်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၀ (ကျပ် သုံးသောင်း)နှုန်းဖြင့်  ပြောင်းလဲကောက်ခံခြင်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်းကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ 

 

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများမှ ကုန်စည်လိုင်း (၆၈၉)လိုင်းအား လိုင်စင်မလိုသောကုန်စည်လိုင်းအဖြစ် ဖြေလျှော့ပြီး ကျန်ရှိသည့် ကုန်စည်လိုင်း (၃၉၃၁)လိုင်းအား လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုသောကုန်စည်စာရင်းအဖြစ် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

ယခင်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်အမှတ် ၂/၈၉ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့်ပါ အပိုဒ် (၅) နှင့် အပိုဒ် (၇)  ၊ အပိုဒ်ခွဲ (က)နှင့် (ခ) တို့ကို အစားထိုးထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

 

Covid-19 နှင့်ဆက်စပ်သည့် သက်ရောက်မှုများ လျော့ပါးသက်သာစေရေးအတွက် ဘဏ်များအား ဖြေလျှော့ပေးသည့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုး တွက်ချက် ရာတွင် သက်တမ်းတစ်နှစ်ထက်ပို၍ ကျန်ရှိသော ငွေတိုက်စာချုပ်များတန်ဖိုး၏ ၅၀% ကို ထည့်သွင်း တွက်ချက်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းအစား ၂၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့မ

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆိပ်ရရှိထားပြီးး အသက် ၅၇ နှစ်နှင့် အထက်ရှိသည့် ပင်စင်ယူရန် (၃) နှစ်အလိုဖြစ်သော တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအား မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်း/ဝယ်ယူခွင့်ပြုုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကြေငြာချက် အပြည့်အစုံအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၂၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သွင်းကုန်လိုင်စင် (၁)စောင်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၀ နှုန်းဖြင့် တစ်ပြေးညီ ဖြေလျှော့ကောက်ခံသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားကို ယခင်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်ခြင်း အစား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ ကာလတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၅ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးမှုဥပဒေသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ အာဏာတည်စေရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ၁-၇-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၃/၂၀၂၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်ပြည်ပမှ မော်တော်ယဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်သတ်မှတ်ခြင်းကို မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်သည်။

ပူးတွဲပါ PDF file တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

အမိန့်အမှတ် ၁၀/၁၉၉၉ ဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပစ္စည်းများအနက် ပင်လယ်ရေကြောင်းမှလည်းကောင်း၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှလည်းကောင်း၊ လေကြောင်းမှလည်းကောင်း ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း

 

 

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် အမိန့် - ၆၃/၂၀၂၀

Pages

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ