အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များ တင်သွင်းခွင့် ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ