အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၁၁ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ကုန်ပစ္စည်း (၇) မျိုးနှင့် တည်ဆဲဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသောပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုကြောင်း  ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများအနက်မှ ကုန်ပစ္စည်း (၅) မျိုးအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများ အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း  သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၁ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ