ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်

Tue, 08/30/2011 - 03:14 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၁ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်