ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်

Sat, 12/24/2011 - 12:07 -- eiprdep

ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများအနက်မှ ကုန်ပစ္စည်း (၅) မျိုးအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများ အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း  သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ