သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 11/07/2019

       တိုက္ခန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၀ယ္သူမ်ားအားေပးထားေသာ ကတိအတိုင္း အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္လိုေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္ဟု ဗီယက္နမ္ နယူးေ အဂ်င္စီ၏သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ေပးထာသာကတိႏွင့္ မညီညြတ္ပါက  ကာလ ရွည္ၾကာစြာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ႀကဳံေတြေလ့ရွိေ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 12/07/2019

         ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားေစ်းကြက္အတြင္း ယခုမိုးတြင္းကာလ မိုးမ်ားေသာအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားေလးမ်ားသာမက ဖိုး၀ီွလ္းအင္ဂ်င္ပါ၀ါႀကီးေအာက္ပိုင္းျမင့္ ၀က္ဂြန္မ်ားလည္း ျပန္လည္အ၀ယ္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္သာမက မႏၱေလးႏွင့္ အျခားနယ္ၿမိဳ႕ေစ်းကြက္ မ်ားတြင္လည္း ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားမ်ားသာ အမ်ားအားျဖင့္  ေစ်း...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 12/07/2019

        မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၉ ရာသီတြင္ သစ္သီး၀လံမ်ား တင္ပုိ႔လ်က္ရွိရာ  ဖရဲတင္ပုိ႔မႈမွာ ေမ ၁၈ ရက္အထိ ဆက္တိုက္  ေန႔စဥ္တင္ပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း ေမ ၁၈ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္  အနည္း ငယ္သာ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္တင္ပို႔ျခင္းမရိွေပ။ ဇြန္လတြင္ ဖရဲကား  ခုနစ္ စီး၊  ၁၀၃ ဒသမ၅တန္ႏွင့္

Post Date: 11/07/2019

      တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ အ၀ယ္ရပ္ဆိုင္းထားေသာေၾကာင့္ မူဆယ္နယ္စပ္တြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကို ယင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူေန ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ယင္းသို႔၀ယ္ယူမႈေၾကာင့္ မူဆယ္နယ္စပ္၌ ေသာင္တင္ေနခဲ့သည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္းေက်ာ္မွာ လက္ရွိတြင္တန္ခ်ိန

Post Date: 03/07/2019

      စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကေမၻာဇ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနခန္းမတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္ ၂၂ ရက္ က က်င္းပသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 23/03/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook