သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 20/05/2019

          သစ္ေတာဥပေဒ  လႊမ္းမိုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (VPA/FLECT) အရ  ဇြန္ ၁ ရက္မွစ၍ ပို႔ကုန္အတြက္ သာ ကန္႔သတ္ထုတ္လုပ္ေသာ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 20/05/2019

       ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္တစ္ပတ္က ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၃၆၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း  က်ပ္ ၁၀၅၀၀၀၀ သို႔ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ "ဒီတစ္ပတ္ စ၀င္လာကတည္းက ျပည္တြင္းေရႊေစ်းတက္လာတယ္။ ျပည္...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 20/05/2019

            ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္သစ္သီး ၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ  တ႐ုတ္သို႔ဖရဲသီးတင္ပို႔မႈအေနျဖင့္  ဖရဲက်ားသီး၊ ဖရဲျဖဴသီး၊ ဖရဲအ၀ိုင္း က်ားသီးတို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၾကၿပီး ဖရဲတင္ပို႔မႈမွာ နည္းသြားေသာ္လည္း  ေစ်းေ ကာင္း ရေနသကဲ့သို႔ သခြားႏွင့္သရက္တင္ပို႔မႈလည္း နည္းသြားကာ သရက္သီးမွာ ေစ်းေကာင္းဆက္လက္ရေ

Post Date: 16/05/2019

           ရာသီေပၚ သီးႏွံမ်ားကို ကာလသတ္မွတ္၍ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း သို႔ ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ ျပည္တြင္း စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြ ယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ အဆိုပါ ရာသီေပၚသီးႏွံမ်ား ျပည္ပမွ တင္သြင္း ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ လုပ္ထံုး

Post Date: 09/05/2019

        တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္သြယ္ မႈလ်ာထားခ်က္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၅ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး ၄ ဒသမ ၁၅ သန္း စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ လ်ာထားခ်က္ ၄ ဒသမ ၆၅ သန္းအေပၚမွာ စုစု ေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏအမွန္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မႈသည္ (ယာယီ) စာရင္းအရ အေမရိကန

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 23/03/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook