ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား၌ ခိုင္မာသည့္ေစ်းကြက္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆန္မ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ေရး ညွိနွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ က...

          ဝန္ျကီးဌာနစီမံခန့္ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝးအမွတ္စဉ္ (၅/၂၀၁၇) (၁၁/၂၀၁၇) (၁၃/၂၀၁၇) တို့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္/ယနၱရားမ်ားအား ပံုမွန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြင့္ျပုလ်က္ ရွိပါသည္ -...

...

စဥ္

အေျကာင္းအရာ

သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပု

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔ (၁၂:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Industrial Bank of Korea မွ Chief Representative ျဖစ္သူ Mr. Kim Taekyung ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

Pages