ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ IGE Co.,Ltd မွ Executive Director ျဖစ္သူ ဦးသန္႔ဇင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္း အေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ World Intellectual Property Organization – WIPO ၏ Expert ျဖစ္သူ Mr. Ronald Marchant ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

,

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမႈေလ်ွာ့ ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစ ေရးတို႔အတြက္ တန္ဖိုးကြင...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ Trade Data Monitor-TDM ၏ Director International Affairs ျဖစ္သူ Mr. Altan AliEdip Yurdakul အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ (ပထမအႀကိမ္) လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး” သို႔ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ စီးပ...

,

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Myanmar-Japan Center မွ Chief Advisor ျဖစ္သူ Mr. Kunihiro YAMAUCHI ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

,

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ JETRO ၏ Executive Vice President ျဖစ္သူ Ms. Yuri Sato ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီး ဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Jaroslave Dolecek အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

,

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္ (World Economic Forum-WEF) ၏ အာရွ၊ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Justin Wood အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္ တင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္း အေဝး” သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန...

Pages