ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ၾသစေၾတးလ်သံရံုးမွ ပထမအတြင္းဝန္ ျဖစ္သူ Ms. Vanessa Hegarty ႏွင့္ Independent Consultant ျဖစ္သူ Mr. Peter Jensen တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္း...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Myan Tel Holdings Ltd., မွ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. Christian Lynn ႏွင့္ China-ASEAN Information Harbor Co., Ltd ၏ President ျဖစ္သူ Mr. Lu Dongliang တို႔ ဦးေဆာင္သည့္က...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ Capital Diamond Star Group (CDSG) ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲျဖစ္ေသာ Lluvia Ltd. မွ Director ျဖစ္သူ Mr. Gen Murakami ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး ျဖစ္သူ H.E. Mr. Jukr Boon-Long ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရမည့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်ိဳ႔ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကိုလည္း အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သတ္မွတ္ေကာက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန...

Pages