ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ILO Liaison Office in Myanmar မွ Liaison Officer ျဖစ္သူ Mr. Rory Mungoven ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံရံုး၏ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake View Resort Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Tier 2 Project Orientation Workshop သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ား ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၂/ ၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေ...

ထိုင္းနိုင္ငံ၊စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒနွင့္မဟာဗ်ူဟာရံုးနွင့္မိတ္ဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္“၂၀၁၉CLMVTဖိုရမ္”အား
ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္တြင္၂၀၁၉ခုနွစ္ဇြန္လ(၂၄)ရက္တြင္က်င္းပနိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာForum

၂၀၁၉ခုနွစ္ၿပကၡဒိန္နွစ္အတြက္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယနၱရားမ်ားနွင့္လုပ္ငန္းသံုးယနၱရားမ်ားအားအေရာင္းျပခန္း(Show Room)မ်ားတြင္ေရာင္းခ်ရန္ရာတြင္
လိုက္နာရမည့္စည္ကမ္းခ်က္မ်ားအမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

၂၀၁၉ခုနွစ္ၿပကၡဒိန္နွစ္အတြက္ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အေရာင္းစင္တာ(Show Room)တြင္ေရာင္းခ်ရန္ေမာ္ေတာ္ယဉ္တင္သြင္းရာတြင္လိုက္နာရမည့္စည္ကမ္းခ်က္မ်ား
အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

၂၀၁၉ခုနွစ္ၿပကၡဒိန္နွစ္အတြက္ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အေရာင္းစင္တာ(Sale Center) တြင္ေရာင္းခ်ရန္ေမာ္ေတာ္ယဉ္တင္သြင္းရာတြင္လိုက္နာရမည့္စည္ကမ္းခ်က္မ်ား
အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

Pages