ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္မ်ား

Fri, 04/26/2019 - 11:26 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအမႈအခင္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္

Latest News: 

အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္မ်ား

Fri, 04/26/2019 - 11:24 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္အတြင္းမွ ယံုမွတ္နုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္

Latest News: 

အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္မ်ား

Fri, 04/26/2019 - 11:22 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ကိုုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္

Latest News: 

အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္မ်ား

Fri, 04/26/2019 - 11:20 -- competition
Myanmar

ေစ်းကြက္လႊမ္းမိုးထားႏိုင္မႈအေနအထားအား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း - ယင္းသို႔ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ။ မည္သို႔စိစစ္သနည္း။

Latest News: 

ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္

Mon, 03/11/2019 - 08:50 -- competition
Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ ၁၁-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္္တြင္ ရံုးအမွတ္(၃)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Latest News: 

အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾက

Mon, 03/04/2019 - 08:09 -- competition
Myanmar

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂ္ဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ “ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ေရး” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ အရာရွိမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေဒသဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာေစခဲ့ပါသည္။

(CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒသစ္ျပဌာန္းရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အဆုိပါဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လမ္းညႊန္မႈျပဳႏိုင္မည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အသိ ပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအလိုက္အုပ္စုဖြဲ႔၍ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ပိုမိုနက္နဲစြာေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ panel sessions မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးမႈ ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔၏ အေရးပါပံုတို႔အေပၚ ပုဂၢလိကက႑၏ အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအက်ိဳး ေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ Baker & McKenzie ရန္ကုန္ရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ Melbourne University Law School မွ Dr. Wendy Ng တို႔မွလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအာဏာပိုင္မ်ားမွာ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အနာဂတ္တြင္ ၄င္းတို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ား အာဏာသက္ဝင္ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ယခုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြး ပြဲသည္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဗီယက္နမ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္ (VCCA) မွ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္က “၄င္းတို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒသစ္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အာဏာသက္ဝင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းမွာ အလြန္ပင္ အသံုးဝင္ အက်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ထိေရာက္စြာ အာဏာသက္ဝင္ေရးအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအမိန္႔(၃)ခုႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားစြာ မူၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ဤအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အစမွအဆံုးအထိ မူၾကမ္း ေရးဆြဲရန္လိုအပ္သည္႔ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လာအိုႏိုင္ငံမွ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း “အသစ္ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ လာအိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္သည္ stakeholder မ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းစြာ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိခဲ့ေသာ အသိပညာဗဟုသုတ မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မိမိတို႔ဌာနတြင္ တိုက္ရိုက္အသံုးခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ဤအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ်-နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ေအာက္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ (CLIP) အျဖစ္ ACCC မွ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္း၏တတိယေျမာက္အဆင့္အျဖစ္ CLIP သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္းစီႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္ေစ ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Source : www.asean-competition.org

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

“ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ” က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Fri, 03/01/2019 - 08:33 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မူၾကမ္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအေပၚ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ “ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ”ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂ္ဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Competition Compliance Toolkit for Businesses in ASEAN

Fri, 12/14/2018 - 04:48 -- competition
Undefined

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ Competition Compliance Toolkit for Businesses in ASEAN အား Download ရယူႏိုင္သည္။

Latest News: 

ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

Wed, 11/14/2018 - 04:29 -- competition
Myanmar

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔

အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာအမွတ္  ၁၀၆/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ျပည့္နွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္

(၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္)

ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။         ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ယွဥ္ျပိဳင္မွႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ (ခ) တို့အရ အပ္နွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍   "ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္" ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္-

            (က)      ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး                                      ဥကၠဌ

                        စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( ခ )      ဦးသန္းေမာင္                                               ဒုတိယဥကၠဌ

                        ဥပေဒပညာရွင္

            ( ဂ )      ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                                       အဖြဲ႔၀င္

                        စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

                        စက္မွႈ၀န္ႀကီးဌာန

            (ဃ)      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

                        ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( င )      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန

                        ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( စ )      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒစိစစ္အႀကံျပဳေရးဦးစီးဌာန

                        ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

            (ဆ)      ဦးသုတေအာင္                                              အဖြဲ႔၀င္

                        စီးပြားေရးပညာရွင္

            ( ဇ )      ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္                                        အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒပညာရွင္

            ( စ် )     ေဒၚေအးေအးသိန္း                                         အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒပညာရွင္

            (ည)      ဦးေအးဟန္                                                  အဖြဲ႔၀င္

                        ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

                        ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္

                        စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္

            ( ဋ )      ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                                  အတြင္းေရးမွဴး

                        ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

                        စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

၂။         ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Pages

Subscribe to RSS - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE