အခြေခံစားသောက်ကုန်များ

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္

တန္ဖိုးေငြ- က်ပ္

DATE ဆန္ (ျပည္) ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ) ငရုတ္ေျခာက္ (ပိသာ) ဆား (ပိသာ) ၾကက္သြန္နီ (ပိသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ရွမ္း) (ပိသာ) ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ) ဆိတ္သား (ပိသာ) အမဲသား (ပိသာ) ၀က္သား (ပိသာ) ၾကက္သား (ပိသာ) အာလူး (ပိႆာ) သၾကား (ပိႆာ) ၾကက္ဥ (၁၀လံုုး)
29-09-2022 ၂၁၀၀ ၁၃၅၀၀ ၁၆၀၀၀ ၅၀၀ ၃၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၈၀၀ ၂၂၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၉၀၀၀ ၂၄၀၀ ၂၇၀၀ ၁၉၀၀
28-09-2022 ၂၁၀၀ ၁၃၅၀၀ ၁၆၀၀၀ ၅၀၀ ၃၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၈၀၀ ၂၂၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၉၀၀၀ ၂၄၀၀ ၂၇၀၀ ၁၉၀၀
27-09-2022 2100 13500 16000 500 3000 4000 4800 22000 13000 12000 9000 2400 2700 1900
26-09-2022 2100 13500 18000 500 3000 4000 4800 22000 13000 12000 9000 2400 2700 1900
23-09-2022 2100 13500 18000 500 3000 4000 4800 22000 13000 12000 9000 2400 2700 1900

Pages

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

ရန္ကုန္

တန္ဖိုးေငြ- က်ပ္

DATE ဆန္ (ျပည္) ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ) ငရုတ္ေျခာက္ (ပိသာ) ဆား (ပိသာ) ၾကက္သြန္နီ (ပိသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ရွမ္း) (ပိသာ) ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ) ဆိတ္သား (ပိသာ) အမဲသား (ပိသာ) ၀က္သား (ပိသာ) ၾကက္သား (ပိသာ) သၾကား (ပိႆာ) အာလူး (ပိႆာ) ၾကက္ဥ (၁၀လံုုး)
29-09-2022 ၁၈၀၀ ၁၂၀၀၀ ၂၂၀၀၀ ၆၀၀ ၃၈၀၀ ၆၀၀၀ ၅၀၀၀ ၂၇၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၈၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ၂၂၀၀
28-09-2022 ၁၈၀၀ ၁၂၀၀၀ ၂၂၀၀၀ ၆၀၀ ၃၈၀၀ ၆၀၀၀ ၅၀၀၀ ၂၇၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၈၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ၂၂၀၀
27-09-2022 1800 12000 22000 600 4000 6000 5000 27000 16000 15000 8000 3000 3000 2200
26-09-2022 1800 12000 22000 600 4000 6000 5000 27000 16000 15000 8000 3000 3000 2200
23-09-2022 1800 12000 22000 600 4000 6000 5000 27000 16000 15000 8000 3000 3000 2200

Pages

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

မႏၳေလး

တန္ဖိုးေငြ- က်ပ္

DATE ဆန္ (ျပည္) ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ) ငရုတ္ေျခာက္ (ပိသာ) ဆား (ပိသာ) ၾကက္သြန္နီ (ပိသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ရွမ္း) (ပိသာ) ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ) ဆိတ္သား (ပိသာ) အမဲသား (ပိသာ) ၀က္သား (ပိသာ) ၾကက္သား (ပိသာ) အာလူး (ပိႆာ) သၾကား (ပိႆာ) ၾကက္ဥ (၁၀လံုုး)
29-09-2022 ၂၀၅၀ ၁၂၀၀၀ ၂၂၀၀၀ ၆၀၀ ၃၅၀၀ ၄၀၀၀ ၄၈၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၈၀၀ ၂၀၀၀
28-09-2022 ၂၀၅၀ ၁၂၀၀၀ ၂၂၀၀၀ ၆၀၀ ၃၅၀၀ ၄၀၀၀ ၄၈၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၈၀၀ ၂၀၀၀
27-09-2022 2000 12000 20000 600 3500 4000 4800 20000 16000 14000 10000 2500 2800 2000
26-09-2022 2000 12000 20000 600 3500 4000 4800 20000 16000 14000 10000 2500 2800 2000
23-09-2022 2000 12000 20000 600 3500 4000 4800 20000 16000 14000 10000 2200 2800 2000

Pages