အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း (ကုန္သြယ္ျခင္း)ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ကိစၥအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၂၃၄)လိုင္းကို ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့၍ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လုိင္း (၂၉)လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္စာရင္းသို့ ျပန္လည္ထည့္သြင္းၿပီး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္ စုစုေပါင္း ကုန္စည္လိုင္း (၄၆၁၃)လိုင္းအား Automatic Import Licensing

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE