အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေစေရးအေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ နုိ္င္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီေဖာ္ျပထားေသာ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအား တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ (ကုန္သြယ္ခြင့္) ျပဳသည့္ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာ

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE