အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Show Room) တြင္ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာ (Sale Centre) တြင္ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE