အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၂၀၁၅) သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၃/၂၀၁၅

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE