အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၂၀၁၅) သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉၃/၂၀၁၅

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE