အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ Invoice ႏွင့္ Sale Contract တို႔အား အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း၊ တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါေစ်းႏႈန္းႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားအား အခြန္ေရွာင္တိမ္းရန္ရည္ရြယ္၍ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းစိစစ္ေတြ႔ရွိပါက လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမႈအတြက္ တင္ပို႔/တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၈/၂၀၁၇

 

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ H.S Code မ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၇/၂၀၁၇ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ယႏၱရားမ်ားအား အေရာင္းျပခန္း (Show Room) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအနက္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနအရ လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသည္ -

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရားမ်ားအား အေရာင္းျပခန္း (Show Room) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၇/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Show Room) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၆/၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာ (Sale Centre) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၅/၂၀၁၇

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အေသးစား/အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာ​တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားမွ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားမွ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳသည့္ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား H.S Code လိုင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ျခင္း

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE