အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၃ ဖြင့် Chewing Gum ,  Cakes , Wafer , Chocolate တို့အား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၁၃ ဖြင့် အရက်၊ ဘီယာ ၊ စီးကရက် နှင့် တည်ဆဲဥပဒေ အရ ကန့်သတ်ထားသော ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာပါပစ္စည်းများ နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းလာမှုအပေါ် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ကုန်ပစ္စည်း (၇) မျိုးနှင့် တည်ဆဲဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသောပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုကြောင်း  ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများအနက်မှ ကုန်ပစ္စည်း (၅) မျိုးအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများ အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း  သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၁ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်

Pages

သတင်းအချက်အလက်များ