၁၇/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ် အတွက် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

Wed, 05/31/2017 - 09:47 -- dotadmin

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၇/၂၀၁၇ ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအနက်မှ လုပ်ငန်းရှင်များ အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေအရ လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အောက်ပါအချက်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည် -

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ