ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် မပြုသော ပစ္စည်းများမှ ဖြေလျှော့ တင်ပို့ခွင့် ပြုမည့် ကုန်စည် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

Wed, 08/17/2016 - 06:16 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများမှ ဖြေလျှော့တင်ပို့ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ