ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(29-12-2017)
2016-2017
(29-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(29-12-2017)
2016-2017
(29-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(29-12-2017)
2016-2017
(29-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6646.689 4981.028 1665.661 11525.175 9429.992 2095.183 18171.864 14411.02 3760.844
2 BORDER 3809.851 3566.125 243.726 2085.902 2097.52 -11.618 5895.753 5663.645 232.108
  TOTAL 10456.54 8547.153 1909.387 13611.077 11527.512 2083.565 24067.617 20074.665 3992.952

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages