ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(3-3-2017)
2015-2016
(3-3-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(3-3-2017)
2015-2016
(3-3-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(3-3-2017)
2015-2016
(3-3-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6323.113 5975.609 347.504 12794.075 12896.995 -102.92 19117.188 18872.604 244.584
2 BORDER 4131.544 4082.434 49.11 2509.101 2364.182 144.919 6640.645 6446.616 194.029
  TOTAL 10454.657 10058.043 396.614 15303.176 15261.177 41.999 25757.833 25319.22 438.613

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages