ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(24-2-2017)
2015-2016
(24-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(24-2-2017)
2015-2016
(24-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(24-2-2017)
2015-2016
(24-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6168.256 5734.126 434.13 12583.547 12532.314 51.233 18751.803 18266.44 485.363
2 BORDER 4063.135 4026.554 36.581 2440.651 2326.593 114.058 6503.786 6353.147 150.639
  TOTAL 10231.391 9760.68 470.711 15024.198 14858.907 165.291 25255.589 24619.587 636.002

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages