ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(22-12-2017)
2016-2017
(22-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(22-12-2017)
2016-2017
(22-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(22-12-2017)
2016-2017
(22-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6414.754 4898.623 1516.131 11229.597 9138.548 2091.049 17644.351 14037.171 3607.18
2 BORDER 3576.802 3388.681 188.121 2027.964 2045.974 -18.01 5604.766 5434.655 170.111
  TOTAL 9991.556 8287.304 1704.252 13257.561 11184.522 2073.039 23249.117 19471.826 3777.291

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages