ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(3-11-2017)
2016-2017
(3-11-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(3-11-2017)
2016-2017
(3-11-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(3-11-2017)
2016-2017
(3-11-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5582.68 4178.43 1404.25 8982.672 7123.628 1859.044 14565.352 11302.058 3263.294
2 BORDER 2714.025 2844.546 -130.521 1635.962 1690.463 -54.501 4349.987 4535.009 -185.022
  TOTAL 8296.705 7022.976 1273.729 10618.634 8814.091 1804.543 18915.339 15837.067 3078.272
Source: Customs                

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages