ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(3-2-2017)
2015-2016
(3-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(3-2-2017)
2015-2016
(3-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(3-2-2017)
2015-2016
(3-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5749.094 5166.559 582.535 11224.554 11781.225 -556.671 16973.648 16947.784 25.864
2 BORDER 3769.108 3725.752 43.356 2315.162 2208.724248 106.4377518 6084.27 5934.476248 149.7937518
  TOTAL 9518.202 8892.311 625.891 13539.716 13989.94925 -450.23325 23057.918 22882.26025 175.658

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages