ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(27-1-2017)
2015-2016
(27-1-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(27-1-2017)
2015-2016
(27-1-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(27-1-2017)
2015-2016
(27-1-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5612.479 4956.346 656.133 10821.949 11499.205 -677.256 16434.428 16455.551 -21.123
2 BORDER 3720.716 3667.135 53.581 2253.088 2155.237 97.851 5973.804 5822.372 151.432
  TOTAL 9333.195 8623.481 709.714 13075.037 13654.442 -579.405 22408.232 22277.923 130.309

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages