ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(27-10-2017)
2016-2017
(27-10-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(27-10-2017)
2016-2017
(27-10-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(27-10-2017)
2016-2017
(27-10-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5320.138 3871.305 1448.833 8747.895 6948.228 1799.667 14068.033 10819.533 3248.5
2 BORDER 2542.156 2762.438 -220.282 1604.276 1644.275 -39.999 4146.432 4406.713 -260.281
  TOTAL 7862.294 6633.743 1228.551 10352.171 8592.503 1759.668 18214.465 15226.246 2988.219

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages