ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(20-1-2017)
2015-2016
(20-1-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(20-1-2017)
2015-2016
(20-1-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(20-1-2017)
2015-2016
(20-1-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5389.485 4856.923 532.562 10603.353 11168.209 -564.856 15992.838 16025.132 -32.294
2 BORDER 3449.16 3456.02 -6.86 2192.158 2108.96 83.198 5641.318 5564.98 76.338
  TOTAL 8838.645 8312.943 525.702 12795.511 13277.169 -481.658 21634.156 21590.112 44.044

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages