ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(17-11-2017)
2016-2017
(17-11-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(17-11-2017)
2016-2017
(17-11-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(17-11-2017)
2016-2017
(17-11-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5736.68 4324.459 1412.221 9602.494 7507.024 2095.47 15339.174 11831.483 3507.691
2 BORDER 2894.699 2942.296 -47.597 1732.567 1769.503 -36.936 4627.266 4711.799 -84.533
  TOTAL 8631.379 7266.755 1364.624 11335.061 9276.527 2058.534 19966.44 16543.282 3423.158

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages