ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(17-2-2017)
2015-2016
(17-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(17-2-2017)
2015-2016
(17-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(17-2-2017)
2015-2016
(17-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5981.878 5562.418 419.46 11959.137 12240.016 -280.879 17941.015 17802.434 138.581
2 BORDER 3880.542 3982.614 -102.072 2392.088 2298.322 93.766 6272.63 6280.936 -8.306
  TOTAL 9862.42 9545.032 317.388 14351.225 14538.338 -187.113 24213.645 24083.37 130.275

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages