ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(21-10-2016)
2015-2016
(21-10-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(21-10-2016)
2015-2016
(21-10-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(21-10-2016)
2015-2016
(21-10-2015)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 3827.295 3677.885 149.41 6733.432 7414.434 -681.002 10560.727 11092.319 -531.592
2 BORDER 2382.728 2323.987 58.741 1536.644 1384.34 152.304 3919.372 3708.327 211.045
  TOTAL 6210.023 6001.872 208.151 8270.076 8798.774 -528.698 14480.099 14800.646 -320.547

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages