ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(10-2-2017)
2015-2016
(10-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(10-2-2017)
2015-2016
(10-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(10-2-2017)
2015-2016
(10-2-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5849.439 5207.9 641.539 11507.377 12040.279 -532.902 17356.816 17248.179 108.637
2 BORDER 3814.159 3951.487 -137.328 2351.772 2261.486 90.286 6165.931 6212.973 -47.042
  TOTAL 9663.598 9159.387 504.211 13859.149 14301.765 -442.616 23522.747 23461.152 61.595

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages