ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(1-12-2017)
2016-2017
(1-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(1-12-2017)
2016-2017
(1-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(1-12-2017)
2016-2017
(1-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6146.105 4545.024 1601.081 10252.86 8016.802 2236.058 16398.965 12561.826 3837.139
2 BORDER 3215.853 3177.602 38.251 1848.549 1872.199 -23.65 5064.402 5049.801 14.601
  TOTAL 9361.958 7722.626 1639.332 12101.409 9889.001 2212.408 21463.367 17611.627 3851.740

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages