ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(19-1-2018)
2016-2017
(19-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(19-1-2018)
2016-2017
(19-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(19-1-2018)
2016-2017
(19-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 7050.192 5433 1617.192 12498.628 10539.742 1958.886 19548.820 15972.742 3576.078
2 BORDER 4069.437 3811.925 257.512 2269.089 2255.053 14.036 6338.526 6066.978 271.548
  TOTAL 11119.629 9244.925 1874.704 14767.717 12794.795 1972.922 25887.346 22039.72 3847.626

 Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages