ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(2-2-2018)
2016-2017
(2-2-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(2-2-2018)
2016-2017
(2-2-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(2-2-2018)
2016-2017
(2-2-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 7516.266 5811.995 1704.271 13092.018 11153.37 1938.648 20608.284 16965.365 3642.919
2 BORDER 4546.266 4020.387 525.879 2418.392 2356.063 62.329 6964.658 6376.45 588.208
  TOTAL 12062.532 9832.382 2230.15 15510.41 13509.433 2000.977 27572.942 23341.815 4231.127

 

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages