ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(5-1-2018)
2016-2017
(5-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(5-1-2018)
2016-2017
(5-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(5-1-2018)
2016-2017
(5-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6826.692651 5225.193627 1665.661 11813.758 9758.766 2095.183 18640.451 14983.95963 3656.491024
2 BORDER 3904.363 3649.863 243.726 2127.443 2141.262 -11.618 6031.806 5791.125 240.681
  TOTAL 10731.05565 8875.056627 1855.99902 13941.201 11900.028 2041.173 24672.25665 20775.08463 3897.172

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages