ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(10-3-2017)
2015-2016
(10-3-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(10-3-2017)
2015-2016
(10-3-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(10-3-2017)
2015-2016
(10-3-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6440.997 6105.509 335.488 13147.411 13155.258 -7.847 19588.408 19260.767 327.641
2 BORDER 4212.145 4147.497 64.648 2566.927 2411.644 155.283 6779.072 6559.141 219.931
  TOTAL 10653.142 10253.006 400.136 15714.338 15566.902 147.436 26367.48 25819.908 547.572

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages