ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(4-11-2016)
2015-2016
(4-11-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(4-11-2016)
2015-2016
(4-11-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(4-11-2016)
2015-2016
(4-11-2015)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 4115.14 3910.949 204.191 7141.111 7859.078 -717.967 11256.251 11770.027 -513.776
2 BORDER 2676.802 2454.157 222.645 1644.054 1493.073 150.981 4320.856 3947.23 373.626
  TOTAL 6791.942 6365.106 426.836 8785.165 9352.151 -566.986 15577.107 15717.257 -140.150

ource: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages