ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(12-1-2018)
2016-2017
(12-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(12-1-2018)
2016-2017
(12-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(12-1-2018)
2016-2017
(12-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6938.964 5326.285 1612.679 12141.023 10149.236 1991.787 19079.987 15475.521 3604.466
2 BORDER 3988.822 3734.702 254.12 2206.685 2190.726 15.959 6195.507 5925.428 270.079
  TOTAL 10927.786 9060.987 1866.799 14347.708 12339.962 2007.746 25275.494 21400.949 3874.545

 Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages