ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(17-3-2017)
2015-2016
(17-3-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(17-3-2017)
2015-2016
(17-3-2016)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(17-3-2017)
2015-2016
(17-3-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6589.106 6194.066 395.04 13520.039 13454.952 65.087 20109.145 19649.018 460.127
2 BORDER 4287.286 4350.522 -63.236 2630.396 2454.743 175.653 6917.682 6805.265 112.417
  TOTAL 10876.392 10544.588 331.804 16150.435 15909.695 240.74 27026.827 26454.283 572.544

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages