ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(8-12-2017)
2016-2017
(8-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(8-12-2017)
2016-2017
(8-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(8-12-2017)
2016-2017
(8-12-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6227.114 4627.386 1599.728 10609.086 8363.972 2245.114 16836.200 12991.358 3844.842
2 BORDER 3353.09 3236.145 116.945 1887.983 1922.934 -34.951 5241.073 5159.079 81.994
  TOTAL 9580.204 7863.531 1716.673 12497.069 10286.906 2210.163 22077.273 18150.437 3926.836

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages