ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(26-1-2018)
2016-2017
(26-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(26-1-2018)
2016-2017
(26-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(26-1-2018)
2016-2017
(26-1-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 7160.723 5524.118 1636.605 12811.158 10764.894 2046.264 19971.881 16289.012 3682.869
2 BORDER 4264.62 3970.089 294.531 2314.86 2318.721 -3.861 6579.48 6288.81 290.67
  TOTAL 11425.343 9494.207 1931.136 15126.018 13083.615 2042.403 26551.361 22577.822 3973.539

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages