အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

    အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြင္းသို႔  ဆိုလာ ပစၥည္း  တင္သြင္းမႈ   တုိးျမင့္လာျခင္း ေၾကာင့္   ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္သည့္ အတြက္  တ႐ုတ္ႏွင့္   မေလးရွားတို႔မွ အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းလာ သည့္ ဆုိလာျပားမ်ားႏွင့္ ဆိုလာဘက္ ထရီမ်ားအေပၚSafeguard duty  ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခ...

     ဗဟိုစာရင္းအင္းဗ်ဴ႐ို၏  ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း  ကေလးေမြးဖြားမႈဦးေရ ၁၇ ဒသမ ၂၃ သန္းရွိခဲ့ၿပီး  ေမြးဖြားမႈႏႈန္း မွာ ၁ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ   ရွိခဲ့ သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (၁ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္ပို၍ေလ်ာ့နည္းခဲ့ ေၾကာင္းသိရပါသည္။  ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ ၆၃၀၀၀၀ ခန္႔   က်ဆင...

   အိႏၵိယအစုိးရသည္  ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လာမည့္  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ  ပစၥည္းကိရိယာအခ်ိဳ႕အေပၚ သြင္း ကုန္ခြန္မ်ားတိုးျမႇင့္ရန္ စဥ္းစားႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ သည္  အစိုးရ၏" Made in India "  အစီ အစဥ္ကုိလည္း  အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု သတင္းအရင္းအျမစ္မ...

    တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခခ်န္း၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ခန္႔က ဘီလာ႐ုစ္ႏုိင္ငံသို႔  သြားေရာက္ခဲ့ သည့္   ခရီးစဥ္အတြင္း  ႏွစ္ဖက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ခရီးသြားလုပ္ငန္း   ပို၍ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကYear of Tourism  အျဖစ္သေဘာတူ ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။   ဘီလာ႐ုစ္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားအတြက္  ဗီဇာႏွင...

         ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ အဟုန္ရလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တိုးတက္မႈအျမင့္ ဆံုးအေနအထားကို ရရွိထားသျဖင့္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ စက္႐ုံ အမ်ားစုမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္သြားမည္ျဖ စ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေရာပႏွင့္ အာရွေ...

     လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္ အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးအင္ဂ်င္သစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက လွ်ပ္စစ္ကား၊ ေမာင္းသူမဲ့ကားႏွင့္ အနာ ဂတ္တြင္ေပၚလာမည့္ အျခားေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ၀မ္ ၃၅ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ) ကို ရင...

            ေဟာင္ေကာင္မွာ အဆင့္ျမင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ရာငွားရမ္းမႈစရိတ္တြင္ အာရွ၏စရိတ္အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕အျဖစ္ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ သည္။ အိပ္ခန္း သုံးခန္းပါေသာ  တိုက္ခန္းအ တြက္ လစဥ္ ငွားရမ္းခႏႈန္းမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၄၆၁ ရွိၿပီး ဒုတိယေစ်းအႀကီးဆုံးျဖစ္သည...

      တ႐ုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ရပ္၀န္းႏွင့္ လမ္းအစီအစဥ္ (Belt& Road Initiative) ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာသန္း  ၃၅၀ တန္ဖိုးျဖင့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိ Belt& Road bond မ်ား ထုတ္ေ၀ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္အတြင...

         တ႐ုတ္တြင္ QR code ႏွင့္ bar code အသုံးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာ အလြန္ေခတ္စားလာၿပီး no-cash society သို႔ ျမန္ဆန္စြာကူးေျပာင္းေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Bank of China  ႏွင့္ Central Bank မွ QR code ႏွင့္ bar code မ်ား အသုံးျပဳ၍ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်သည့္ ပုံစံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုက္နာရမည့္စည...

        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာအခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းဥပေဒအရ အစိုးရအေနျဖင့္ ဧၿပီလမွစတင္၍  ညစ္ညမ္းမႈ ထုတ္လႊတ္ေသာ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္စတင္ေကာက္ ခံေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒမွာ ေလ၊ ေရ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ဆူညံမႈစေသာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ ညမ္းမ...

Pages