အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

နာရွစ္ၿမိဳ႕မွ ခ်ီတက္ထြက္ခြာလာခဲ့ သည့္  ဆႏၵျပေတာင္သူလယ္ သမားထုႀကီးသည္ ေျခာက္ရက္တာအတြင္း ကီလို မီတာေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ ၿပီး မတ္ ၁၂ ရက္က မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။အဆိုပါ ဆႏၵျပေတာင္သူအင္အားသည္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေတာ...

      တ႐ုတ္အစိုးရမွ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္၀န္းက်င္အား အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရး  ထပ္မံ တံခါးဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဌာနမွ ေျပာၾက...

အိႏၵိယအစိုးရက မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း၊  တီဗီႏွင့္ ပ႐ိုဂ်က္တာ မ်ားအေပၚ  သြင္းကုန္ခြန္  တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကုိ အီးယူ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာသေဘာတူညီခ်က္ Information Technology Agreement (ITA)  ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသူမ်ားသည္ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ားအပါအ၀င္ အ...

    အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြင္းသို႔  ဆိုလာ ပစၥည္း  တင္သြင္းမႈ   တုိးျမင့္လာျခင္း ေၾကာင့္   ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္သည့္ အတြက္  တ႐ုတ္ႏွင့္   မေလးရွားတို႔မွ အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းလာ သည့္ ဆုိလာျပားမ်ားႏွင့္ ဆိုလာဘက္ ထရီမ်ားအေပၚSafeguard duty  ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခ...

     ဗဟိုစာရင္းအင္းဗ်ဴ႐ို၏  ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း  ကေလးေမြးဖြားမႈဦးေရ ၁၇ ဒသမ ၂၃ သန္းရွိခဲ့ၿပီး  ေမြးဖြားမႈႏႈန္း မွာ ၁ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ   ရွိခဲ့ သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (၁ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္ပို၍ေလ်ာ့နည္းခဲ့ ေၾကာင္းသိရပါသည္။  ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ ၆၃၀၀၀၀ ခန္႔   က်ဆင...

   အိႏၵိယအစုိးရသည္  ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လာမည့္  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ  ပစၥည္းကိရိယာအခ်ိဳ႕အေပၚ သြင္း ကုန္ခြန္မ်ားတိုးျမႇင့္ရန္ စဥ္းစားႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ သည္  အစိုးရ၏" Made in India "  အစီ အစဥ္ကုိလည္း  အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု သတင္းအရင္းအျမစ္မ...

    တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခခ်န္း၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ခန္႔က ဘီလာ႐ုစ္ႏုိင္ငံသို႔  သြားေရာက္ခဲ့ သည့္   ခရီးစဥ္အတြင္း  ႏွစ္ဖက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ခရီးသြားလုပ္ငန္း   ပို၍ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကYear of Tourism  အျဖစ္သေဘာတူ ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။   ဘီလာ႐ုစ္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားအတြက္  ဗီဇာႏွင...

         ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ အဟုန္ရလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တိုးတက္မႈအျမင့္ ဆံုးအေနအထားကို ရရွိထားသျဖင့္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ စက္႐ုံ အမ်ားစုမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္သြားမည္ျဖ စ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေရာပႏွင့္ အာရွေ...

     လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္ အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးအင္ဂ်င္သစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက လွ်ပ္စစ္ကား၊ ေမာင္းသူမဲ့ကားႏွင့္ အနာ ဂတ္တြင္ေပၚလာမည့္ အျခားေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ၀မ္ ၃၅ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ) ကို ရင...

            ေဟာင္ေကာင္မွာ အဆင့္ျမင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ရာငွားရမ္းမႈစရိတ္တြင္ အာရွ၏စရိတ္အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕အျဖစ္ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ သည္။ အိပ္ခန္း သုံးခန္းပါေသာ  တိုက္ခန္းအ တြက္ လစဥ္ ငွားရမ္းခႏႈန္းမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၄၆၁ ရွိၿပီး ဒုတိယေစ်းအႀကီးဆုံးျဖစ္သည...

Pages