အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

        ျပည္တြင္းရွိ ေရထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေငြ ပုိမိုရ႐ွိလာေစရန္အတြက္ ပင္လယ္ေရထြက္ကုန္ အရွင္မ်ား အား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၃၀ တြင္ က်င္းပသည့္ ပင္လယ္ထြက္ကုန္ အရွင္ပို႔ ထုပ္ပုိးမႈ သင္တန္းမွ သိရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ တင္ပို႔ျခင္းကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္လု...

        တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ အထိ " ႏိုင္ငံတကာ  ဥယ်ာဥ္ပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အတတ္ပညာျပပြဲ  (International  Horticultural Exhibition)"ကို ေျခာက္လၾကာ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ပါ၀င္ျ...

        ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔သို႔ အသီးအႏွံ မ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္အမယ္သစ္ ၁၀ မ်ဳိးတိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ရန္ ႀကိဳးစားေန ေသာ္လည္း သစ္သီး၀လံႏွင့္ပန္းမန္မ်ားအား ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ ပိုးမႊားသန္႔စင္သည့္ စက္မ်ားအဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးသျဖင့္ ႏွစ္ ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊...

ကုန္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို အေျခခံ၍ ျပည္ပေဈးကြက္ရွာေဖြရသလို ျပည္ပေဈးကြက္အရ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရည္မွန္းထားေသာေဈးကြက္မ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒမ်ားကိုလည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ...

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ပဲစင္းငံုတင္သြင္းခြင့္ ကိုတာ သတ္မွတ္ခ်က္ ကို မူလက  တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း  သတ္မွတ္ ထားရာမွ  ေနာက္ထပ္  တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း တိုးျမႇင့္ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဇြန္ ၁၁ ရက္၌ စားသံုးသူေရးရာ၊ စားေသာက္ ကုန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ျဖန္႔ျဖဴးေရးရာဝန္ႀကီး Mr. Ram Vilas Paswan  က ေျပာၾက...

ထိုိုင္းပို႔ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈ၊ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ တင္းမာမႈ မ်ားႏွင့္ ေရနံေဈးႏႈန္း က်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ဝယ္လိုအား က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္ပသေဘၤာတင္ပို႔ မႈမွာ မတ္လတြင္ ၄ ဒသမ  ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊...

     လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြအာမခံ ခ်က္ရွိေစရန္၊ ပို႔ကုန္အားေပးျမႇင့္တင္ ရန္၊ လူေနမႈစရိတ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕သို႔တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ ရြက္သြားၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္ခန္႔ အပ္လိုက္ေသာ ထိုင္းဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀက...

         တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၄ ဘီလီယံခန္႔ရွိ သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္အမ်ိဳးအမည္ စုစုေပါင္း ၇၇၄ ခုအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ရာ ဤအေျခအေနတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေ နျဖင့္ ေဈးႏႈန္းအရ အားသာခ်က္ကိုရယူ၍ အေမရိကန္ကုန္စည္မ်ား၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဈးကြက္ေဝစုေနရာသို႔ အစားထိုး...

      ထုတ္ကုန္မ်ားကို အမွတ္တံဆိပ္တပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း  ထုတ္ကုန္မ်ားကို  Made in Vietnam ဟု အမွတ္တံဆိပ္ တပ္ရာတြင္  စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မရွိ ေသးေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္ေအဂ်င္ စီသတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕၌  ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္က က်င္းပေသ...

        အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ တိုးလာေနသည့္အေပၚ အိႏၵိယ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ပို႔ကုန္အမယ္ တိုးျမႇင့္ေရးေဆာင္ ရြက္ရန္ အိႏၵိယကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး Shri Piyush Goyal က အင္ဒိုနီးရွား ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀက...

Pages