အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

      တ႐ုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ရပ္၀န္းႏွင့္ လမ္းအစီအစဥ္ (Belt& Road Initiative) ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာသန္း  ၃၅၀ တန္ဖိုးျဖင့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိ Belt& Road bond မ်ား ထုတ္ေ၀ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္အတြင...

         တ႐ုတ္တြင္ QR code ႏွင့္ bar code အသုံးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာ အလြန္ေခတ္စားလာၿပီး no-cash society သို႔ ျမန္ဆန္စြာကူးေျပာင္းေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Bank of China  ႏွင့္ Central Bank မွ QR code ႏွင့္ bar code မ်ား အသုံးျပဳ၍ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်သည့္ ပုံစံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုက္နာရမည့္စည...

        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာအခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းဥပေဒအရ အစိုးရအေနျဖင့္ ဧၿပီလမွစတင္၍  ညစ္ညမ္းမႈ ထုတ္လႊတ္ေသာ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္စတင္ေကာက္ ခံေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒမွာ ေလ၊ ေရ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ဆူညံမႈစေသာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ ညမ္းမ...

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ကုိ ထပ္မံျဖန္႔ၾကက္ရန္မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေရးကုိ အစုိးရကႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဆူရက္ပရာဘူက ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ေျပာ သည္။အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာကုန္သြယ္ေရး ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာေစေရးအတ...

     အီးယူေစ်းကြက္သည္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ ၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္သည့္ ကမၻာေပၚရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးဆုံးဘုံေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရး က႑မ်ားတြင္ ဘုံစံႏႈန္း/စနစ္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံး လ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဥေရာပ ဘ...

   အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္Marcellusေဒသႏွင့္ Utica  ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္၍ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာBanpu Plc ႏွင့္ PTTEP  (PTT  Exploration   and Production Plc)တို႔သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏စြမ္း...

    ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအစိုးရႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ ကုန္ သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ(HKTDC)  တို႔မွႀကီးမွဴး၍ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္Asian Financial Forum (AFF)  ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၆ ရက္ထိ ေဟာင္ေကာင္ ၿမိဳ႕Hong Kong Convention and Exhibition Centre တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ Asian...

    အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္Marcellusေဒသႏွင့္ Utica  ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္၍ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာBanpu Plc ႏွင့္ PTTEP  (PTT  Exploration   and Production Plc)တို႔သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏စြမ...

အီးယူေစ်းကြက္သည္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ ၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္သည့္ ကမၻာေပၚရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးဆုံးဘုံေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရး က႑မ်ားတြင္ ဘုံစံႏႈန္း^စနစ္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံး လ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဥေရာပ ဘုံေစ...

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ကုိ ထပ္မံျဖန္႔ၾကက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေရးကုိ အစုိးရကႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဆူရက္ပရာဘူက ဇန္န၀ါရီ ၁၉ရက္တြင္ေျပာ သည္။အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာကုန္သြယ္ေရး ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာေစေရး...

Pages