ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၉-၁-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၂၉-၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၀၄၂.၅၉၈ ၂၀၄၂.၅၉၈   ၂၁၂၁.၀၂၄ ၂၁၂၁.၀၂၄ ဝ.၀၀၀ -၇၈.၄၂၆ -၇၈.၄၂၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆.၆၆၀ ၆.၆၆၀   ၆.၄၅၆ ၆.၄၅၆ ဝ.၀၀၀ ဝ.၂၀၄ ဝ.၂၀၄
‌ရေထွက်   ၃၇၂.၁၂၆ ၃၇၂.၁၂၆ ဝ.၀၂၀ ၃၄၀.၉၃၀ ၃၄၀.၉၅၀ -ဝ.၀၂၀ ၃၁.၁၉၆ ၃၁.၁၇၆
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၃၇.၄၇၄ ၄၆၉.၉၁၉ ၉၀၇.၃၉၃ ၉၅၆.၈၃၁ ၄၀၃.၂၈၃ ၁၃၆၀.၁၁၄ -၅၁၉.၃၅၇ ၆၆.၆၃၆ -၄၅၂.၇၂၁
သစ်တောထွက် ၅.၀၉၇ ၁၆၂.၄၀၂ ၁၆၇.၄၉၉ ၁၁.၆၈၂ ၅၃.၆၄၈ ၆၅.၃၃၀ -၆.၅၈၅ ၁၀၈.၇၅၄ ၁၀၂.၁၆၉
စက်မှုကုန်ချော ၃၇၃၆.၀၃၄ ၁၀၂၄.၉၉၁ ၄၇၆၁.၀၂၅ ၄၁၂၇.၃၄၃ ၁၀၁၆.၈၉၈ ၅၁၄၄.၂၄၁ -၃၉၁.၃၀၉ ၈.၀၉၃ -၃၈၃.၂၁၆
အခြား ၁၇၅.၃၉၆ ၃၃၆.၂၇၅ ၅၁၁.၆၇၁ ၆၂၂.၁၅၇ ၁၄၀.၆၆၀ ၇၆၂.၈၁၇ -၄၄၆.၇၆၁ ၁၉၅.၆၁၅ -၂၅၁.၁၄၆
  စုစုပေါင်း ၄၃၅၄.၀၀၁ ၄၄၁၄.၉၇၁ ၈၇၆၈.၉၇၂ ၅၇၁၈.၀၃၃ ၄၀၈၂.၈၉၉ ၉၈၀၀.၉၃၂ -၁၃၆၄.၀၃၂ ၃၃၂.၀၇၂ -၁၀၃၁.၉၆၀

ဇစ်မြစ်- Customs

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages