ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၄-၂-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၄-၂-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၂၅၀၃.၃၅၇ ၂၅၀၃.၄၀၀   ၂၂၂၇.၆၈၆ ၂၂၂၇.၆၈၆ ဝ.၀၄၃ ၁၈၈.၇၄၁ ၂၇၅.၇၁၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၈.၅၈၉ ၈.၅၈၉   ၇.၁၆၂ ၇.၁၆၂   ဝ.၂၅၁ ၁.၄၂၇
ရေထွက်   ၄၉၇.၀၉၁ ၄၉၇.၀၉၁   ၄၁၀.၁၂၃ ၄၁၀.၁၂၃   ၆၂.၇၄၆ ၈၆.၉၆၈
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၈၆.၈၇၉ ၄၅၁.၅၀၇ ၈၃၈.၃၈၆ ၄၄၅.၈၂၅ ၄၉၈.၈၇၈ ၉၄၄.၇၀၃ -၄၀.၁၄၂ -၁၁၁.၁၄၇ -၁၀၆.၃၁၇
သစ်တောထွက် ၃.၃၉၈ ၂၀၈.၃၆၁ ၂၁၁.၇၅၉ ၅.၅၈၄ ၁၇၈.၁၈၁ ၁၈၃.၇၆၅ -၂.၄၅၉ ၂၉.၂၇၁ ၂၇.၉၉၄
စက်မှုကုန်ချော ၂၆၆၉.၂၁၆ ၂၁၂၀.၃၂၇ ၄၇၈၉.၅၄၃ ၃၉၂၂.၉၉၄ ၁၀၉၂.၅၅၇ ၅၀၁၅.၅၅၁ -၁၂၉၈.၅၂၀ ၆၃၂.၀၃၅ -၂၂၆.၀၀၈
အခြား ၂၇၃.၄၁၂ ၁၁၀၉.၂၁၁ ၁၃၈၂.၆၂၃ ၅၆၂.၀၁၈ ၄၀၉.၆၇၂ ၉၇၁.၆၉၀ ၆၃.၆၇၃ ၇၈၂.၈၉၄ ၄၁၀.၉၃၃
  စုစုပေါင်း ၃၃၃၂.၉၄၈ ၆၈၉၈.၄၄၃ ၁၀၂၃၁.၃၉၁ ၄၉၃၆.၄၂၁ ၄၈၂၄.၂၅၉ ၉၇၆၀.၆၈၀ -၁၂၇၇.၄၀၅ ၁၅၈၄.၇၉၁ ၄၇၀.၇၁၁

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages