ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၀-၃-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၀-၃-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၂၆၄၉.၆၅၇ ၂၆၄၉.၇၀၀ ဝ.၀၅၃ ၂၃၅၉.၁၀၆ ၂၃၅၉.၁၅၉ -ဝ.၀၁၀ ၂၉၀.၅၅၁ ၂၉၀.၅၄၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၉.၁၉၈ ၉.၁၉၈   ၇.၄၄၉ ၇.၄၄၉   ၁.၇၄၉ ၁.၇၄၉
ရေထွက်   ၅၂၅.၉၈၆ ၅၂၅.၉၈၆   ၄၃၂.၀၅၇ ၄၃၂.၀၅၇   ၉၃.၉၂၉ ၉၃.၉၂၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၈၆.၈၇၉ ၄၇၈.၉၈၆ ၈၆၅.၈၆၅ ၄၄၅.၈၂၅ ၅၀၅.၆၈၄ ၉၅၁.၅၀၉ -၅၈.၉၄၆ -၂၆.၆၉၈ -၈၅.၆၄၄
သစ်တောထွက် ၃.၅၉၆ ၂၁၆.၈၆၁ ၂၂၀.၄၅၇ ၅.၇၅၄ ၁၈၇.၂၃၄ ၁၉၂.၉၈၈ -၂.၁၅၈ ၂၉.၆၂၇ ၂၇.၄၆၉
စက်မှုကုန်ချော ၂၇၂၉.၉၁၁ ၂၂၁၆.၁၅၈ ၄၉၄၆.၀၆၉ ၄၀၆၁.၉၁၉ ၁၂၁၉.၉၁၂ ၅၂၈၁.၈၃၁ -၁၃၃၂.၀၀၈ ၉၉၆.၂၄၆ -၃၃၅.၇၆၂
အခြား ၂၈၀.၆၁၈ ၁၁၅၅.၂၄၉ ၁၄၃၅.၈၆၇ ၅၆၆.၃၈၀ ၄၆၁.၆၃၃ ၁၀၂၈.၀၁၃ -၂၈၅.၇၆၂ ၆၉၃.၆၁၆ ၄၀၇.၈၅၄
  စုစုပေါင်း ၃၄၀၁.၀၄၇ ၇၂၅၂.၀၉၅ ၁၀၆၅၃.၁၄၂ ၅၀၇၉.၉၃၁ ၅၁၇၃.၀၇၅ ၁၀၂၅၃.၀၀၆ -၁၆၇၈.၈၈၄ ၂၀၇၉.၀၂၀ ၄၀၀.၁၃၆

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages