ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၃-၃-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၃-၃-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၂၅၇၂.၅၉၆ ၂၅၇၂.၆၃၉   ၂၂၈၇.၄၅၂ ၂၂၈၇.၄၅၂ ဝ.၀၄၃ ၂၈၅.၁၄၄ ၂၈၅.၁၈၇
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၈.၉၉၈ ၈.၉၉၈   ၇.၃၃၇ ၇.၃၃၇   ၁.၆၆၁ ၁.၆၆၁
ရေထွက်   ၅၁၀.၆၂၁ ၅၁၀.၆၂၁   ၄၂၁.၇၆၅ ၄၂၁.၇၆၅   ၈၈.၈၅၆ ၈၈.၈၅၆
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၈၆.၈၇၉ ၄၅၆.၀၅၆ ၈၄၂.၉၃၅ ၄၄၅.၈၂၅ ၅၀၃.၅၉၆ ၉၄၉.၄၂၁ -၅၈.၉၄၆ -၄၇.၅၄၀ -၁၀၆.၄၈၆
သစ်တောထွက် ၃.၄၅၃ ၂၁၁.၈၂၀ ၂၁၅.၂၇၃ ၅.၅၉၆ ၁၈၂.၁၄၉ ၁၈၇.၇၄၅ -၂.၁၄၃ ၂၉.၆၇၁ ၂၇.၅၂၈
စက်မှုကုန်ချော ၂၇၂၉.၉၁၁ ၂၁၆၅.၅၈၂ ၄၈၉၅.၄၉၃ ၄၀၆၁.၉၁၉ ၁၁၄၃.၉၅၆ ၅၂၀၅.၈၇၅ -၁၃၃၂.၀၀၈ ၁၀၂၁.၆၂၆ -၃၁၀.၃၈၂
အခြား ၂၈၀.၆၁၈ ၁၁၂၈.၀၈၀ ၁၄၀၈.၆၉၈ ၅၆၆.၃၅၆ ၄၃၂.၀၉၂ ၉၉၈.၄၄၈ -၂၈၅.၇၃၈ ၆၉၅.၉၈၈ ၄၁၀.၂၅၀
  စုစုပေါင်း ၃၄၀၀.၉၀၄ ၇၀၅၃.၇၅၃ ၁၀၄၅၄.၆၅၇ ၅၀၇၉.၆၉၆ ၄၉၇၈.၃၄၇ ၁၀၀၅၈.၀၄၃ -၁၆၇၈.၇၉၂ ၂၀၇၅.၄၀၆ ၃၉၆.၆၁၄

 

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages