ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၄-၃-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၄-၃-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၂၈၀၂.၇၈၀ ၂၈၀၂.၈၂၃ ဝ.၀၅၃ ၂၅၀၃.၈၄၄ ၂၅၀၃.၈၉၇ -ဝ.၀၁၀ ၂၉၈.၉၃၆ ၂၉၈.၉၂၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၀.၀၆၅ ၁၀.၀၆၅   ၇.၇၃၆ ၇.၇၃၆   ၂.၃၂၉ ၂.၃၂၉
ရေထွက်   ၅၅၆.၄၇၆ ၅၅၆.၄၇၆   ၄၅၁.၇၅၂ ၄၅၁.၇၅၂   ၁၀၄.၇၂၄ ၁၀၄.၇၂၄
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၈၆.၈၇၉ ၅၀၆.၀၉၁ ၈၉၂.၉၇၀ ၄၄၅.၈၂၅ ၅၁၁.၉၁၃ ၉၅၇.၇၃၈ -၅၈.၉၄၆ -၅.၈၂၂ -၆၄.၇၆၈
သစ်တောထွက် ၄.၀၆၆ ၂၃၃.၇၉၄ ၂၃၇.၈၆၀ ၆.၃၇၅ ၁၉၇.၅၄၆ ၂၀၃.၉၂၁ -၂.၃၀၉ ၃၆.၂၄၈ ၃၃.၉၃၉
စက်မှုကုန်ချော ၂၉၈၀.၈၂၈ ၂၃၄၅.၁၄၅ ၅၃၂၅.၉၇၃ ၄၂၀၃.၆၃၂ ၁၂၅၃.၉၉၃ ၅၄၅၇.၆၂၅ -၁၂၂၂.၈၀၄ ၁၀၉၁.၁၅၂ -၁၃၁.၆၅၂
အခြား ၂၈၆.၃၈၄ ၁၂၀၅.၄၁၉ ၁၄၉၁.၈၀၃ ၅၆၆.၆၁၂ ၅၁၈.၄၄၆ ၁၀၈၅.၀၅၈ -၂၈၀.၂၂၈ ၆၈၆.၉၇၃ ၄၀၆.၇၄၅
  စုစုပေါင်း ၃၆၅၈.၂၀၀ ၇၆၅၉.၇၇၀ ၁၁၃၁၇.၉၇၀ ၅၂၂၂.၄၉၇ ၅၄၄၅.၂၃၀ ၁၀၆၆၇.၇၂၇ -၁၅၆၄.၂၉၇ ၂၂၁၄.၅၄၀ ၆၅၀.၂၄၃

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages