ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၇-၂-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၇-၂-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၄၃ ၂၄၃၇.၃၀၈ ၂၄၃၇.၃၅၁   ၂၁၇၀.၈၁၀ ၂၁၇၀.၈၁၀ ဝ.၀၄၃ ၁၈၈.၇၄၁ ၂၆၆.၅၄၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၈.၃၉၈ ၈.၃၉၈   ၇.၀၃၂ ၇.၀၃၂   ဝ.၂၅၁ ၁.၃၆၆
ရေထွက်   ၄၈၃.၉၉၄ ၄၈၃.၉၉၄   ၃၉၇.၂၉၄ ၃၉၇.၂၉၄   ၆၂.၇၄၆ ၈၆.၇၀၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၈၆.၈၇၉ ၄၃၈.၀၅၆ ၈၂၄.၉၃၅ ၄၃၇.၅၇၇ ၄၈၆.၆၅၇ ၉၂၄.၂၃၄ -၄၀.၁၄၂ -၁၁၁.၁၄၇ -၉၉.၂၉၉
သစ်တောထွက် ၂.၉၇၇ ၂၀၄.၃၅၄ ၂၀၇.၃၃၁ ၅.၃၈၂ ၁၇၃.၃၂၈ ၁၇၈.၇၁၀ -၂.၄၅၉ ၂၉.၂၇၁ ၂၈.၆၂၁
စက်မှုကုန်ချော ၂၅၀၁.၀၂၆ ၂၀၆၈.၁၇၉ ၄၅၆၉.၂၀၅ ၃၉၂၂.၉၉၄ ၁၀၆၅.၀၅၀ ၄၉၈၈.၀၄၄ -၁၂၉၈.၅၂၀ ၆၃၂.၀၃၅ -၄၁၈.၈၃၉
အခြား ၂၅၆.၅၁၅ ၁၀၇၄.၆၉၁ ၁၃၃၁.၂၀၆ ၄၇၉.၃၅၅ ၃၉၉.၅၅၃ ၈၇၈.၉၀၈ ၆၃.၆၇၃ ၇၈၂.၈၉၄ ၄၅၂.၂၉၈
  စုစုပေါင်း ၃၁၄၇.၄၄၀ ၆၇၁၄.၉၈၀ ၉၈၆၂.၄၂၀ ၄၈၄၅.၃၀၈ ၄၆၉၉.၇၂၄ ၉၅၄၅.၀၃၂ -၁၂၇၇.၄၀၅ ၁၅၈၄.၇၉၁ ၃၁၇.၃၈၈

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages