အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

နိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးက႑အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးျပီး ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ားစည့္ ကုန္ပစၥည္း(၄)မ်ိဳးကို ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳျခင္း

အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ပထမစမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ယခင္္ကနိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကမၻာကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအရ နိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံလိုသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈအရလည္းေကာင္း ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကိုအေျခခံ၍ ကုန္သြယ္မႈက႑ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး နိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး က႑အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးၿပီး ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ဓါက္ေျမၾသဇာ၊ မ်ဳိးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆးနွင့္ ေဆးရုံသံုးကိရိယာမ်ားကို နိုင္ငံျခားသားဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ကို စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ၁၁-၁၁-၂၀၁၅ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ေၾကျငာစာအမွတ္ (၉၆/၂၀၁၅) ျဖင့္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၂၀၁၅) သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉၃/၂၀၁၅

ယခင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ရယူရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္းအခ်ိဳ႔အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၉၀)ျပည့္ေျမာက္ပါက သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီးမွသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ယခင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုသည့္ ကုန္စည္စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအစား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ HS Code 2012 Version အရ ပူးတြဲပါ ကုန္စည္လိုင္းေပါင္း (၄၄၀၅)လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္သည့္ ကုန္စည္စာရင္း (Negatvie List) အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Show Room) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းသူမ်ား လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ( Consignment Basic ) အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ တင္သြငး္သူမ်ား လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

၀ိုင္ တင္သြင္းခြင့္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ စညး္ကမ္းခ်က္မာ်း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခငး္

ျမန္မာ-တရုတ္ ၊ ျမန္မာ-အိနၵိယ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ေငြေၾကးျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ (၅/၂၀၀၀) နွင့္ (၆/၂၀၀၀) တုိ႕အား လက္ရွိအေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE