မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန် (၂၁- ၅ -၂၀၂၃) ရက်နေ့ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Wed, 05/24/2023 - 12:42 -- DotBorderdep

မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့် (21-5-2023) ရက်နေ့တွင် ပို့ကုန်တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (0.890) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (2.197) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏကန်ဒေါ်လာ (3.087) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

အများဆုံး အမှန်တင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ သရက်သီး (၅၈၃.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၄၇) သန်း၊ ငရုတ်သီး (၈၀.၈၆) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၁၆) သန်း၊ ကဏန်း (၂၆.၄၂၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၁၁) သန်း၊ ငါးရှဉ့် (၂၇.၂၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၉၈) သန်း၊ ရေခဲပုစွန် (၁၇.၁၆၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၈) သန်း၊ ပုစွန်ဖွဲ (၉၈.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၄၇) သန်း၊ နေလဲစေ့ (၄၈.၉၅၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၂) သန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၈၅.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၇) သန်း၊ ခဲသတ္တု (၈၈.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၇) ဒေါ်လာသန်း၊ မန်ကျည်းမှည့် (၇၀.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၄) ဒေါ်လာသန်းတို့ ဖြစ်သည်။

အများဆုံး အမှန်တင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ ယာဉ်နှင့် ယာဉ်ယန္တရားများ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (0.418) သန်း၊ ဆိုလာပြား တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၇၉) သန်း၊ ဆေးသကြား တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၀၈) သန်း၊ မီးသီး/မီးလုံး တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၀၈) သန်း၊ မီးခံအုတ် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၃) သန်း၊ ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၀) သန်း၊ လယ်ထွန်စက် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၅) သန်း၊ ဖိနပ်မျိုးစုံ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၅) သန်း၊ သွပ်လိပ် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၁) သန်း၊ ဆိုလာမီးအားမြှင့်စက် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၄၄) သန်းတို့ ဖြစ်သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့မှ (၂၁) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၂၄.၈၂၂) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၄၉.၄၂၄) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၇၄.၂၄၆) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ MACCS စနစ်အရ ငွေလဲနှုန်းတစ်ယွမ်လျှင် (၃၀၃.3၄၆) ကျပ်ဖြင့် တွက်ချက်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကုန်သွယ်မှု     လမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရ သည်။

(15-5-2023) မှ (၂၁-၅-၂၀၂၃) ရက်အထိ အများဆုံး အမှန်တင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ သရက်သီး (၄၀၉၇.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၁.၇၂၇) သန်း၊ ငရုတ်သီးခြောက် (၁၀၂၁.၁၈၃) တန်၊ တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၁.၄၆၇) သန်း၊ ငါးရှဉ့်(၂၅၁.၅၂၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၉၀၈) သန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁၇၂၃.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၇၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြေးနီ (၁၃၈.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၁၁) သန်း၊ ကဏန်း (၉၆.၂၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၀၆) သန်း၊ သီဟိုဠ်စေ့ (၆၃.၄၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၂၁) သန်း၊ မြေပဲ (၁၆၈.၃၁၈) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၆၁) သန်း၊ ပုစွန်ဖွဲ (၄၉၈.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၃၉) ဒေါ်လာသန်း၊  ပုစွန်ခြောက် (၃၃.၅၂၇) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၀၁) သန်းတို့ဖြစ်သည်။

(15-5-2023) မှ (၂၁-၅-၂၀၂၃) ရက်အထိ အများဆုံး အမှန်တင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း များမှာ ယာဉ်နှင့် ယာဉ်ယန္တရားများ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၃.၅၉၃) သန်း၊ CMP စက်ရုံသုံးကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၁.၈၈၀) သန်း၊ ဆိုလာပြား တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၆၅၁) သန်း၊ သွပ်လိပ်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၅၈၄) သန်း၊ ဒီဇယ်ဆီ/ဓာတ်ဆီ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၀၅) သန်း၊ သံပိုက်တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၉၈) သန်း၊ ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၁၄) သန်း၊ ဖိနပ် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၀၈) သန်း၊ ကားတာယာ/ကျွတ် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၁၄) သန်း၊ ဆေးသကြား တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၀၉) သန်းတို့ ဖြစ်သည်။

အတက်ကုန် မန္တလေးမှ ကျိန်စမ်းကျော့သို့ ကားခတစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၀၀/- နှုန်းဖြစ်ပါသည်။ အဆင်းကုန် ကျိန်စမ်းကျော့မှ မန္တလေးသို့ ကားခ ကုန်ကျစ်တစ်ပိဿာလျှင် ၂၀၀/- ကျပ်နှုန်း၊ ကုန်ပွ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၅၀/- မှ ကျပ် ၃၀၀/- နှုန်းခန့် ရှိသည်။

(15-5-2023) မှ (၂၁-၅-၂၀၂၃) ရက်အထိ အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအား သရက်သီး (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၁.၃၈၅) နှုန်း၊ ငရုတ်သီးခြောက် (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၃၆.၃၂၂) နှုန်း၊ ငါးရှဉ့် (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၆၀၈.၄၇၃) နှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁) တန် လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၃၀.၈၈၅) နှုန်း၊ ‌ကြေးနီ (၁) တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၂၉၈၀.၉၉၇) နှုန်း၊  ကဏန်း (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၁၈.၉၂၇) နှုန်း၊ သီဟိုဠ်စေ့ (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀၅၉.၈၈၉) နှုန်း၊ မြေပဲ (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၅၀.၂၄၅) နှုန်း၊ ပုစွန်ဖွဲ (၁) တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၄၈၀.၀၀၀) နှုန်း၊ ပုစွန်ခြောက် (၁) တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၆၀၀၀.၀၀၀) နှုန်းဖြင့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။

Border Trade News

Pages