ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သတ်သောသတင်းလွှာ

ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Standard Operating Procedures ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ (၇/၂၀၁၉)

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ အရ လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍  သတင်းလွှာ (၆/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း

သတင်းလွှာ (၆/၂၀၁၉)-

ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် Safety ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက် အတွင်း လျှောက်ထား ဆောင်ရွက် ရမည် ဖြစ်ပါသည်-

 

စက်စွမ်းအား(Max)

 

ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်နှင့် လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင် ပြင်ဆင်ကြေးနှင့် မိတ္တူမှန်ကြေးတို့အား သတ်မှတ်ခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအား လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး နိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းရမည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချို့သော အခကြေးငွေများကိုလည်း အခြေအနေနှင့် လျော်ညီစွာ သတ်မှတ်ကောက်ခံနိုင်ရေးအတွက် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ

Attachment Files:

ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးကြေး၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးနှင့် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါအချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ကြေးများကို ၁၃-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်ကောက်ခံမည့် သတင်းလွှာ

Attachment Files:

Pages