ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သတ်သောသတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအား လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး နိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းရမည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချို့သော အခကြေးငွေများကိုလည်း အခြေအနေနှင့် လျော်ညီစွာ သတ်မှတ်ကောက်ခံနိုင်ရေးအတွက် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ

Attachment Files:

ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးကြေး၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးနှင့် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါအချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ကြေးများကို ၁၃-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်ကောက်ခံမည့် သတင်းလွှာ

Attachment Files:

Fully Online Licensing စနစ်တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမယ် (၄၃)မျိုးအပြင် ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၃၂)လိုင်းနှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၄၉)လိုင်း စုစုပေါင်းကုန်ပစ္စည်းအမယ် (၈၁)မျိုးအား ထပ်မံတိုးမြှင့်လျှောက်ထားရယူနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

Attachment Files:

လက်လီ/လက်ကားအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၅/၂၀၁၈) (Unofficial Translation)

လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသောကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း သတင်းလွှာ (၃/၂၀၁၈)

Attachment Files:

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် (SOP) ထုတ်ပြန်ခြင်း သတင်းလွှာ (၂/၂၀၁၈)

အသုံးပြုပြီးစက်ဘီး(Used Bicycle) များအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း

Attachment Files:

ပြည်ပမှ ပဲမျိုးစုံတင်သွင်းခွင့်အား ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း သတင်းလွှာ (၁/ ၂၀၁၇ )  ထုတ်ပြန်ခြင်း

Attachment Files:

Pages