အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ယခင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုသည့္ ကုန္စည္စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအစား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ HS Code 2012 Version အရ ပူးတြဲပါ ကုန္စည္လိုင္းေပါင္း (၄၄၀၅)လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္သည့္ ကုန္စည္စာရင္း (Negatvie List) အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE