ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု သည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%)စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့်ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂မှ ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၃၉၁၉၈၇.၈၉၃)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၀၉.၀၅၃)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၃၉၅၇၉.၉၆၇)တန်၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၄.၀၀၅)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၅၃၁၅၆၇.၈၆၀) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၀၃.၀၅၈)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် - 

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁၅-၇-၂၀၂၂) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၈၄.၆၉၅ ၅.၈၇၆ ၉၀.၅၇၁
ကီလို ၁၀၄၂၄၇.၄၉၁ ၆၃၀၇.၅၁၀ ၁၁၀၅၅၅.၀၀၁
  ပဲတီစိမ်း US$ ၁၄၂.၅၀၀ ၆၃.၉၉၅ ၂၀၆.၄၉၅
ကီလို ၁၇၈၁၃၅.၇၈၉ ၉၁၂၂၇.၄၄၃ ၂၆၉၃၆၃.၂၃၂
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၅.၄၆၃ ၀.၁၇၈ ၅.၆၄၁
ကီလို ၇၄၅၁.၅၉၉ ၂၆၃.၅၀၀ ၇၇၁၅.၀၉၉
  ကုလားပဲ US$ ၁၁.၇၀၁ ၀.၀၂၇ ၁၁.၇၂၈
ကီလို ၁၆၈၆၀.၅၉၈ ၄၃.၀၀၀ ၁၆၉၀၃.၅၉၈
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၉.၇၄၄ ၁.၁၉၉ ၁၀.၉၄၃
ကီလို ၁၃၃၄၂.၃၅၀ ၃၀၂၅.၇၅၃ ၁၆၃၆၈.၁၀၃
  မြေထောက်ပဲ US$ ၁၈.၅၁၅ ၈.၀၂၀ ၂၆.၅၃၅
ကီလို ၂၅၁၅၈.၂၁၄ ၁၂၇၁၂.၄၆၁ ၃၇၈၇၀.၆၇၅
  ထောပတ်ပဲ US$ ၁၄.၃၁၇ ၃.၀၀၃ ၁၇.၃၂၀
ကီလို ၁၆၅၄၄.၇၀၂ ၅၅၅၉.၃၅၀ ၂၂၁၀၄.၀၅၂
   ပဲယင်း US$ ၁၁.၈၀၉ ၃.၂၉၂ ၁၅.၁၀၁
ကီလို ၁၆၀၆၉.၈၈၆ ၇၁၈၀.၈၅၀ ၂၃၂၅၀.၇၃၆
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၂.၉၂၇ ၁.၂၅၇ ၄.၁၈၄
ကီလို ၄၁၄၂.၀၃၀ ၂၃၀၀.၄၂၀ ၆၄၄၂.၄၅၀
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၁.၅၄၈   ၁.၅၄၈
ကီလို ၂၁၈၈.၉၃၅   ၂၁၈၈.၉၃၅
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၂၆၂ ၀.၀၀၀ ၀.၂၆၂
ကီလို ၃၇၆.၇၀၀ ၀.၀၀၀ ၃၇၆.၇၀၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၉၉၅ ၀.၉၉၅
ကီလို   ၁၇၅၆.၅၃၀ ၁၇၅၆.၅၃၀
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၁၈၂ ၀.၀၀၀ ၀.၁၈၂
ကီလို ၂၅၆.၆၈၅ ၀.၀၀၀ ၂၅၆.၆၈၅
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၃.၅၀၁ ၀.၀၀၀ ၃.၅၀၁
ကီလို ၄၇၀၆.၆၇၀ ၀.၀၀၀ ၄၇၀၆.၆၇၀
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၆၃ ၀.၀၀၀ ၀.၀၆၃
ကီလို ၆၆.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၆၆.၀၀၀
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၁.၇၇၄ ၁.၇၇၄
ကီလို   ၄၅၁၂.၂၅၀ ၄၅၁၂.၂၅၀
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၄၇၁ ၀.၄၇၁
ကီလို   ၆၁၅.၆၀၀ ၆၁၅.၆၀၀
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$   ၀.၀၉၁ ၀.၀၉၁
ကီလို   ၁၁၁.၂၅၀ ၁၁၁.၂၅၀
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၁.၃၁၄ ၃.၈၂၇ ၅.၁၄၁
ကီလို ၁၅၂၇.၆၀၀ ၃၉၆၄.၀၅၀ ၅၄၉၁.၆၅၀
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၅၁၂ ၀.၀၀၀ ၀.၅၁၂
ကီလို ၉၁၂.၆၄၄ ၀.၀၀၀ ၉၁၂.၆၄၄
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၃၀၉.၀၅၃ ၉၄.၀၀၅ ၄၀၃.၀၅၈
ကီလို ၃၉၁၉၈၇.၈၉၃ ၁၃၉၅၇၉.၉၆၇ ၅၃၁၅၆၇.၈၆၀

Pages