ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃-၅-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃-၅-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၅၁၆.၉၈၈ ၂၈၃၉.၄၀၀ ၃၃၅၆.၃၈၈ ၄၃၁.၀၄၄ ၃၃၂၈.၆၁၈ ၃၇၅၉.၆၆၂ ၈၅.၉၄၄ -၄၈၉.၂၁၈ -၄၀၃.၂၇၄
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၁၁၀.၂၈၇ ၃၈၈၈.၀၀၂ ၃၉၉၈.၂၈၉ ၁၄၆.၁၉၄ ၄၀၇၄.၃၁၇ ၄၂၂၀.၅၁၁ -၃၅.၉၀၇ -၁၈၆.၃၁၅ -၂၂၂.၂၂၂
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၃၂.၅၈၂ ၁၉၂၇.၇၀၉ ၁၉၆၀.၂၉၁ ၅၈.၂၇၇ ၂၀၄၂.၅၂၁ ၂၁၀၀.၇၉၈ -၂၅.၆၉၅ -၁၁၄.၈၁၂ -၁၄၀.၅၀၇
CMP   ၁၃၄၈.၁၄၀ ၁၃၄၈.၁၄၀   ၁၁၀၄.၇၀၆ ၁၁၀၄.၇၀၆   ၂၄၃.၄၃၄ ၂၄၃.၄၃၄
  စုစုေပါင္း ၆၅၉.၈၅၇ ၁၀၀၀၃.၂၅၁ ၁၀၆၆၃.၁၀၈ ၆၃၅.၅၁၅ ၁၀၅၅၀.၁၆၂ ၁၁၁၈၅.၆၇၇ ၂၄.၃၄၂ -၅၄၆.၉၁၁ -၅၂၂.၅၆၉

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages