ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၁၅-၁၀-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  (၁၅-၁၀-၂၀၂၀) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၂.၈၃၅ ၈၄.၉၅၀ ၈၇.၇၈၅ ၂၆.၇၅၀ ၁၇၇.၆၉၇ ၂၀၄.၄၄၇ -၂၃.၉၁၅ -၉၂.၇၄၇ -၁၁၆.၆၆၂
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၁.၇၈၂ ၂၄၀.၄၆၀ ၂၄၂.၂၄၂ ၃.၆၉၉ ၁၅၉.၅၆၄ ၁၆၃.၂၆၃ -၁.၉၁၇ ၈၀.၈၉၆ ၇၈.၉၇၉
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၀.၂၈၆ ၁၂၈.၇၃၃ ၁၂၉.၀၁၉ ၀.၅၉၆ ၁၃၁.၁၃၅ ၁၃၁.၇၃၁ -၀.၃၁၀ -၂.၄၀၂ -၂.၇၁၂
CMP   ၇၉.၆၀၉ ၇၉.၆၀၉   ၅၅.၃၆၆ ၅၅.၃၆၆   ၂၄.၂၄၃ ၂၄.၂၄၃
  စုစုပေါင်း ၄.၉၀၃ ၅၃၃.၇၅၂ ၅၃၈.၆၅၅ ၃၁.၀၄၅ ၅၂၃.၇၆၂ ၅၅၄.၈၀၇ -၂၆.၁၄၂ ၉.၉၉၀ -၁၆.၁၅၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages